Fógra Cosanta Sonraí

Fógra Cosanta Sonraí 

D’eisigh Bonneagar Iompair Éireann, Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Claith 8, D08 DK10 (“TII” nó “muid” “sinn”, “ár”) an Fógra Cosanta Sonraí seo. Is é cuspóir an bhFógra Cosanta Sonraí seo ná tú a chur ar an eolas faoi na sonraí a bhaineann leat a d’fhéadfaimis a bhailiú agus a úsáid i dtaca le Tionscadal MetroLink (an “Tionscadal”), na húsáidí (lena n-áirítear nochtadh do thriú páirtithe) féadfaimid sonraí den sórt sin a dhéanamh de réir an dlí um chosaint sonraí, lena n-áirítear Rialachán Ginearálta an AE maidir le Cosaint Sonraí 2016/679 (RGCS), an tAcht um Chosaint Sonraí 2018, an Treoir Príobháideachta agus Cumarsáide Leictreonaí 2002/58/CE an AE, agus aon dlíthe náisiúnta a chur i bhfeidhm, arna leasú nó arna nuashonrú ó am go ham agus do chearta maidir le faisnéis phearsanta den sórt sin.

Chun críocha an RGCS, is é TII an rialtóir ar shonraí pearsanta den sórt sin.

Sonraí Pearsanta a Phróiseálaimid

Féadfaimid na sonraí pearsanta seo a leanas a bhailiú agus a phróiseáil maidir leatsa i dtaobh an Tionscadal:

 • Do shonraí teagmhála – m.sh. d’ainm, do sheoladh, d’uimhir theileafóin, do sheoladh ríomhphoist;
 • Sonraí réadmhaoine – Sonraí maidir le maoin atá faoi úinéireacht agat, faoi úinéireacht agat roimhe seo nó ina bhfuil tú ag áitiú áit a bhfuil tionchar ag an Tionscadal ar an maoin sin, lena n-áirítear taifid réadmhaoine (m.sh. ó Chlárlann na Talún agus Clárlann na nGníomhas), taifid suirbhé, grianghraif den réadmhaoin (ón taobh istigh agus ón taobh amuigh), sonraí aon chomhaontuithe réadmhaoine (m.sh. comhaontuithe dlí) agus sonraí ar nós an tusa úinéir na réadmhaoine nó an tionónta;
 • Eolas teagmhála – Sonraí pearsanta a bhaineann leat a chuirtear ar fáil nuair a dhéanann tú cumarsáid linn trí ríomhphost, teachtaireachtaí díreacha ar na meáin shóisialta, comhfhreagras post, comhráite duine le duine, teachtaireacht gutha teileafóin agus glaonn teileafóin;
 • Ráitis pobail – Ráitis a dhéanann tú faoin Tionscadal go poiblí i ngach cineál meán, lena n-áirítear postálacha poiblí ar na meáin shóisialta (chun tuilleadh sonraí a fháil féach ar ár bhFógra ar athbhreithniú a Dhéanamh ar Mheáin MetroLink.
 • Comhairliúchán poiblí - Aon fhaisnéis phearsanta atá curtha ar fáil agat dúinn, trí phróiseas comhairliúcháin phoiblí neamhreachtúil don Tionscadal agus aon fhaisnéis phearsanta atá curtha ar fáil agat in aighneachtaí comhairliúchán phoiblí reachtúil chuig An Bord Pleanála;
 • Sonraí pearsanta íogaire a bhaineann le sláinte – Mura ndéanann tú sonraí faoi aon saincheisteanna sláinte go deonach agus tú i mbun cumarsáide linn, mar shampla, i gcomhthéacs rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara nó suirbhé maoine amháin (Tabhair faoi deara: ní iarrfaimid go deo aon fhaisnéis den sórt sin agus iarrfaimid ort gan aon fhaisnéis den sórt sin a sholáthar dúinn más féidir); agus
 • Tuilleadh eolais – Aon tuilleadh eolais a chuireann tú ar fail dúinn maidir leis an Tionscadal, lena n-áirítear maidir le hiniúchadh ar dhoiciméid Ordú Iarnróid agus eolas a theastaíonn uainn chun críocha éadáil éigeantach talún a chomhlánú de réir an Ordaithe Iarnróid. D’fhéadfadh luacháil talún agus sonraí gníomhairí a ghníomhaíonn ar do shon a bheith san áireamh san eolas sin.
D'fhéadfaimis na sonraí thuasluaite a bhailiú go díreach uait (e.g. sa chás go ndéanann tú teagmháil linn le ceisteanna maidir leis an Tionscadal, sa chás go nglacann tú páirt i bpróiseas comhairliúcháin phoiblí (lena n-áirítear aon aighneachtaí chuig An Bord Pleanála) nó sa chás go ndéanann tú teagmháil linn mar chuid de phróiseas fíoraithe teidil a bhaineann leis an maoin atá faoi d'úinéireacht).

Bailímid freisin na sonraí pearsanta thuas maidir le húinéireacht/áitíocht maoine agus ráitis poiblí faoin Tionscadal go hindíreach ó fhoinsí atá ar fáil go poiblí, lena n-áirítear ailt sna meáin, postálacha ar na meáin shóisialta agus cláir phoiblí ar nós Clárlann na Talún agus Clárlann na nGníomhas, an Oifig um Chlárú Cuideachtaí, an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe, etc.

Sonraí a bhailítear go huathoibríoch

Cosúil le formhór na suíomh gréasáin, bailímid faisnéis staitistiúil agus faisnéis anailíseach eile a bhailítear ar bhonn comhiomlán na gcuairteoirí go léir ar ár suíomh gréasáin. Ní féidir linn an fhaisnéis a bhailímid a úsáid chun tú a aithint nó chun teagmháil a dhéanamh leat. Áirítear leis seo faisnéis dhéimeagrafach maidir le, mar shampla, seoltaí IP úsáideoirí, cineálacha brabhsálaí agus sonraí staitistiúil anaithnid a bhaineann le húsáid ár suíomh gréasáin. Chun eolas a fháil faoi na fianáin a úsáidimid chun cuid den fhaisnéis seo a bhailiú, féach le do thoil ar ár bpolasaí maidir le fianáin anseo.

Bunús dlí agus cuspóir próiseála sonraí pearsanta

Féadfaimid catagóirí áirithe sonraí pearsanta a bhaineann leat a bhailiú agus a nochtadh le haghaidh na cuspóir seo a leanas agus ar na boinn dlí atá leagtha amach thíos:

Catagóir Sonraí Pearsanta

An cuspóir atá le Sonraí Pearsanta a Phróiseáil

Búnus Dlí

Sonraí teagmhála agus faisnéis teagmhála 

Ainm, seoladh, seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin, faisnéis a chuirtear ar fáil nuair a dhéanann tú cumarsáid linn trí theachtaireachtaí díreacha ar na meáin shóisialta, teachtaireachtaí/glaonna gutha theileafóin, aghaidh ar aghaidh, comhfhreagras poist, agus tuairimí a cuireadh in iúl le linn comhairliúcháin phoiblí neamhreachtúla.

 • Teagmhaíl a dhéanamh leat chun nuashonraithe a chur ar fáil duit maidir leis an Tionscadal nuair a d’iarr tú nuashonraithe den sort sin trí Metrolink.ie, lena n-áirítear maidir le haon oibreacha forbartha a d’fhéadfadh bhaint leat / le do réadmhaoin.

 

 • Ár gcaidreamh leat a bhainistiú go Ginearálta mar chuid dár rannpháirtíocht leat maidir le do réadmhaoin.
 • Saincheisteanna a bhainistiú maidir leis na réadmhaoine lena mbaineann feadh an bhealaigh MetroLink atá beartaithe, lena n-áirítear aon saincheisteanna pleanála nó sláinte agus sabháilteachta, eilimh no dlíthíocht.
 • Cinntiú go Ginearálta go ndéantar an Tionscadal a bhainistiú de réir fheidhmeanna TII faoi reacht agus de réir phrionsabail rannpháirtíocht an phobail i gcinntí a bhaineann leis an gcomhshaol (i.e. trí chomhairliúcháin phoiblí a dhéanamh maidir leis an Tionscadal).

 

Alt 6(1)(a) den RGCS – Cead –Is féidir le sintiúsóirí rogha a dhéanamh chun nuashonraithe a fháil ar an Tionscadal a bhaineann leo/lena réadmhaoin agus a dtoiliú sainráite a thabhairt go bpróiseálfar a gcuid sonraí pearsanta ar an mbealach seo.

 

 

 

Alt 6(1)(e) den RGCS – Tá gá le próiseáil chun tasc a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe dúinn a chomhlíonadh; Faoin alt 11 (1)(a) den Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2011 áirítear ar fheidhmeanna TII bonneagar iarnróid éadroim agus meitreo a sholáthar. Tá freagairt ar chomhfhreagras agus fiosrúcháin ón bpobal, mar aon le rannpháirtíocht gheallsealbhóirí a stiúradh agus rannpháirtíocht an phobail i gcinnteoireacht a bhaineann le mór-bhonneagar a chumasú, mar chuid d’fheidhmiú agus bainistiú riachtanach TII chun bonneagar iarnróid meirtreo a sholáthar.

Ráitis Phoiblí 

Ainmneacha, ainm úsáideora na meáin shóisialta, teideal gairmiúil (nuair is infheidhme), ráitis / tuairimí (maidir leis an Tionscadal) 

Chun chuspóir ár n-athbhreithnithe ar thráchtaireacht phoiblí ar an Tionscadal le cur ar ár gcumas dearcadh an phobail ar an Tionscadal nó ar ghnéithe áirithe den Tionscadal a thuiscint chun teagmháil a dhéanamh le páirtithe leasmhara.

Alt 6(1)(e) den RGCS – Tá gá le próiseáil chun tasc a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe dúinn a chomhlíonadh; Faoin alt 11 (1)(a) den Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2011 áirítear ar fheidhmeanna TII bonneagar iarnróid éadroim agus meitreo a sholáthar. Tá freagairt ar chomhfhreagras agus fiosrúcháin ón bpobal, mar aon le rannpháirtíocht gheallsealbhóirí a stiúradh agus rannpháirtíocht an phobail i gcinnteoireacht a bhaineann le mór-bhonneagar a chumasú, mar chuid d’fheidhmiú agus bainistiú riachtanach TII chun bonneagar iarnróid meirtreo a sholáthar.

Sonraí Readmhaoine (Leabhar Tagartha) –

Ainm, seoladh agus sonraí maidir le maoin atá faoi úinéireacht agat, faoi úinéireacht agat roimhe seo nó ina bhfuil tú ag áitiú áit a bhfuil tionchar ag an Tionscadal ar an maoin sin, lena n-áirítear taifid réadmhaoine (m.sh. ón Chlárlann na Talún agus Clárlann na nGníomhas), taifid suirbhé, grianghraif den réadmhaoin (ón taobh istigh agus ón taobh amuigh), sonraí aon chomhaontuithe réadmhaoine (m.sh. comhaontuithe dlí) agus sonraí ar nós an tusa úinéir na réadmhaoine nó an tionónta..

D’fhonn cloí lenár n-oibleagáidí dlíthiúla agus rialála chun Ordú Iarnróid a lorg i ndáil leis an Tionscadal, ceanglaíodh ar TII de réir Alt 40 d’Acht Iompair (Acht Bonneagair Iarnróid), 2001 arna leasú mar:

 • Úinéirí, úinéirí glactha agus áititheoirí na dtailte a bhfuil tionchar ag an Tionscadal orthu a thiomsú (an "Leabhar Tagartha") lena n-áirítear trí thagairt do thaifid réadmhaoine (m.sh. ón gClárlann na Talún agus Clárlann na nGníomhas);
 • Doiciméid a sheribheáil ar gach áititheoir agus úinéir Tailte a bhfuil tionchar ag an Tionscadal orthu ag leagan amach sonraí aitheantais an duine aonair doiciméad a thiomsú ina sonraítear úinéir(í) ábhartha, úinéirí toimhdithe agus/nó áititheoir(í) na dtailte, an CA réadmhaoine uathúil is infheidhme maidir leis na Tailte sin agus an sliocht ábhartha den Leabhar Tagartha;
 • An Leabhar Tagartha* a thaispeáint in oifigí TII ar bhealach atá inrochtana go héasca don phobal;
 • An doiciméad a chur ar fáil go leictreonach de réir na dtreoracha a sholáthraíonn an Bord Pleanála; agus
 • A chinntiú go bhfuil cóip chrua den Leabhar Tagartha ar taispeáint in oifigí Chomhairle Contae Fhine Gall, Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, an tÚdarás Náisiúnta Iompair agus An Bord Pleanála.

Áiríodh anseo méid áirithe sonraí pearsanta a bhaineann leatsa a phróiseáil mar atá sonraithe i gcolún Chatagóir na Sonraí Pearsanta ar chlé.

* Bhain BIÉ gach ceann de na doiciméid seo ó limistéir taispeána poiblí BIÉ ag deireadh na tréimhse comhairliúcháin phoiblí. Mar sin féin, ag teacht le riachtanais an Bhoird Pleanála maidir le héisteacht ó bhéal Metrolink, beidh na doiciméid ar taispeáint go poiblí roimh an éisteacht ó bhéal agus ar feadh a ré. Féach tuilleadh sonraí thíos ag ‘Faighteoirí Sonraí Pearsanta.

Alt 6(1) (c) agus (e) den RGCS – Is é an bunús dlí atá againn leis an bhfaisnéis seo a bhailiú agus a úsáid ná go bhfuil próiseáil den sort sin riachtanach chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla agus rialála a chomhlíonadh agus chun ár dtascanna a chomhlíonadh ar mhaithe le leas an phobail agus/nó I bhfeidhmiú an údaráis oifigiúil atá dílsithe dúinn. Áirítear leis seo oibleagáidí faoi Ailt 37, 40, 46 agus 48 den Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001. 

Sonraí maoine (Scéim Cosanta Úinéirí Maoine) –

Ainm, seoladh, seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin, sonraí a bhaineann leis an maoin (lena n-áirítear léarscáileanna agus teideal don mhaoin), taifid suirbhé maoine, grianghraif uathúla den mhaoin (inmheánach agus seachtrach) 

Seirbhísí suirbhéireachta maoine maidir leis an Tionscadal a sholáthar.

Airteagal 6(1)(a) de RGCS – Toiliú – Soláthraíonn rannpháirtithe i Scéim Cosanta na nÚinéirí Maoine a dtoiliú sainráite dá sonraí pearsanta a bheith á bpróiseáil i ndáil leis an scéim.

Sonraí réadmhaoine (talamh a fháil go héigeantach) –

Ainm, seoladh, seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin, sonraí maidir leis an réadmhaoin atá á fáil lena n-áirítear faisnéis teidil, taifid réadmhaoine (m.sh. ón Chlárlann na Talún agus Clárlann na nGníomhas), taifid shuirbhé, CA réadmhaoine uathúil, grianghraif den réadmhaoin (ón taobh istigh agus ón taobh amuigh), mar aon le faisnéis bhreise amhail luachálacha réadmhaoine, gníomhairí a ghníomhaíonn ar do shon, etc.

Dul I mbun éadáil éigeantach réadmhaoine i ndáil leis an Tionscadal de réir an Ordaithe Iarnróid.

Alt 6(1)(e) den RGCS – Tá gá le próiseáil chun tasc a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe dúinn a chomhlíonadh; Faoin Alt 45 den Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001 áirítear ar fheidhmeanna agus chumhachtaí TII talamh a shonraítear in Ordú Iarnróid a fháil go héigeantach maidir le bonneagar iarnróid éadrom agus meitreo a sholáthar.

 

 

 

 

           

Tabhair faoi deara arís le do thoil nach n-iarrfaidh TII sonraí pearsanta de chatagóir speisialta uait (amhail sonraí a bhaineann le sláinte nó tuairimí polaitiúla). Mar sin féin, i gcás nach dócha go ndéanaimid próiseáil ar aon chatagóir speisialta den sort sin de shonraí pearsanta i gcúinsí ina dtugann tú an fhaisnéis seo go deonach dúinn (mar shampla, i gcomhthéacs rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara) nó go bhfuil sí ar fáil go poiblí (mar shampla, i gcomhthéacs poiblí postálacha/ráitis poiblí ar na meáin shóisialta maidir leis an Tionscadal) déanfaimid amhlaidh ar bhonn do thoilithe nó ar an mbonn go bhfuil próiseáil sonraí dá leithéid riachtanach agus comhréireach le comhlíonadh ár bhfeidhmeanna.

Má bhailímid agus má Phróiseálaimid aon chatagóir speisialta de shonraí pearsanta a bhaineann leat, ní choinneoimid sonraí den sort sin ach chomh fada agus is gá agus cinnteoimid go scriostar iad go slán nuair nach mbeidh aon ghá dúinn iad a choinneáil.

Faighteoirí Sonraí

D’fheadfaimis aon chuid de do shonraí pearsanta atá sonraithe sa rannán “Sonraí Pearsanta a Phróiseálaimid” thuas a nochtadh do thríú páirtithe maidir leis na cuspóirí thuas, sna cúinsí seo a leanas:

 • Le tríú páirtithe a mbímid ag plé leo chun seirbhísí a sholáthar dúinn maidir leis an Tionscadal, mar chomhairleoirí gairmiúla, iniúchóirí, suirbhéirí agus soláthraithe seirbhísí seachfhoinsithe;
 • An tÚdarás Náisiúnta Iompair;
 • Nuair a cheanglaítear nó a gceadaítear sin faoin dlí, le húdaráis agus comhlachtaí poiblí eile, mar na Gardaí nó údaráis forfheidhmiú an dlí eile chun críocha coirecahta a chosc, a imscrúdú nó a bhrath; agus
 • Má táimid faoi dhualgas do chuid faisnéise a nochtadh nó a roinnt chun aon oibleagáid dhlíthiúil a bhfuilimid faoina réir a chomhlíonadh nó chun ár gcearta nó ár réadmhaoin a chosaint.

Maidir leis an Tionscadal, is iad seo a leanas na príomhsholáthraithe seirbhíse agus catagóirí fhaighteoirí sonraí pearsanta:

Faighteoir Sonraí Pearsanta

Na Cuspóirí a bhíonn le Próiseáil

Innealtóirí Comhairleacha

Seirbhísí comharileachta agus innealtóireachta a sholáthar

Comhairleoirí Dhlí

Seirbhísí dlí maidir leis an Tionscadal a sholáthar

Soláthraí bogearraí Bainistíochta Geallsealbhóirí

Córas digiteach bainistíochta gheallsealbhóirí a sholáthar

Microsoft

Seirbhísí néal, próiseála focal agus seirbhísí ríomhphoist a sholáthar

Ailtirí

Comhairle a sholáthar ar chúrsaí ailtireachta agus oidhreachta tógtha

Soláthraí seirbhísí clódóireacht

Soláthar seirbhísí priontála, mar shampla, i ndáil leis na pacáistí fógartha agus deimhnithe atá le cur ar fáil d’úinéirí agus d’áititheoirí maoine a bhfuil tionchar ag an Tionscadal leis i ndáil leis an iarratas ar Ordú Iarnróid

Suirbhéirí réadmhaoine

Seirbhísí suirbhéireachta réadmhaoine a sholáthar, lena n-áirítear I ndáil leis an Scéim um Chosaint Úinéirí Readmhaoine don Tionscadal

Soláthraí seirbhíse athbhreithnithe meáin

Seirbhísí athbhreithnithe meáin, mar atá sonraithe thuas, a sholáthar

Soláthraí bogearraí seachadta bonneagair

Timpeallacht Sonraí Coiteanna a sholáthar chun críocha Bainistíochta Faisnéise Gnó (‘BIM’) I dtaca leis an Tionscadal agus le seirbhísí agus le tacaíocht forbartha córais

Comhairleoirí seachtracha

Chun críocha seirbhísí comhairliúcháin agus tacaíochta a sholáthar maidir leis an Tionscadal

Gníomhairí eastáit/luachálaithe

Chun críocha meastacháin ar chúiteamh a dhéanamh agus comhaontaithe socraíochta a dhéanamh, a chaibidil agus a bhaint amach I gcomhthéacs aon éadálacha éigeantacha talún

Gníomhairí a oibríonn thar ceann úinéirí réadmhaoine lena mbaineann

Ar iarratais ón úinéir réadmhaoine ábhartha chun críocha teagmháil a dhéanamh leis an duine sin maidir leis an Tionscadal

Bróicéir / Soláthraí Árachais

Chun crícheanna táirgí árachais agus seirbhísí árachais a sholáthar do BIÉ

Conraitheoir Tógála

Chun táirgí agus seirbhísí árachais a sholáthar do TII

Mar atá thuasluaite, b’fhéidir go bhfuil sonraí pearsanta áirithe a bhaineann leatsa (i.e. d’ainm agus do sheoladh) agus le do theideal don mhaoin atá le fáil sa Leabhar Tagartha seo nochta do bhaill den phobal a rochtain an fhaisnéis sin trí scrúdú a dhéanamh ar an Leabhar Tagartha ag oifigí TII, Comhairle Contae Fhine Gall, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, an tÚdarás Náisiúnta Iompair agus An Bord Pleanála agus/nó trí shuíomh gréasáin an Bhoird Pleanála agus Metrolink (https://www.metrolinkro.ie/). Níor nochtadh an fhaisnéis seo ach a mhéid ba ghá agus chun ár gcuid oibleagáidí dlíthiúla agus rialála a chomhlíonadh. Cuireadh an fhaisnéis ar fáil don phobal le haghaidh tréimhse theoranta ama de réir Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid), 2001. Tar éis don tréimhse chomhairliúcháin dul in éag, ní raibh an fhaisnéis sin ar fáil go poiblí a thuilleadh ar shuíomh gréasáin MetroLink ná ar áitribh BIÉ.

Mar sin féin, ag teacht le riachtanais an Bhoird Pleanála maidir le héisteacht ó bhéal Metrolink beidh gach ceann de na doiciméid iarratais pleanála Metrolink (lena n-áirítear an Leabhar Tagartha agus aon aighneachtaí agus freagraí orthu) ar taispeáint go poiblí roimh, agus ar feadh a ré, an éisteacht ó bhéal a thosaíonn ar an 19ú Feabhra 2024. Le linn an ama seo taispeánfar na doiciméid in oifigí Chomhairle Contae Fhine Gall (Sord), Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, An Bord Pleanála agus ag ionad na héisteachta ó bhéal (Óstán Gresham, Baile Átha Cliath). Beidh na doiciméid ar taispeáint freisin i Leabharlann Phoiblí Bhaile Munna le linn thréimhse na héisteachta ó bhéal. Ina theannta sin, foilseofar nuashonruithe ar an Leabhar Tagartha ar shuíomh gréasáin Metrolink (https://www.metrolinkro.ie/) a luaithe a bheidh sé curtha faoi bhráid an Bhoird Pleanála ag an éisteacht ó bhéal.

Aistrithe Sonraí Trasteorann

Maidir leis an Tionscadal, féadfaimid do shonraí pearsanta a aistriú lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (‘EEA’) chuig soláthraithe seirbhíse sa Ríocht Aontaithe a bhfuil sé aitheanta ag an gCoimisiún Eorpach go soláthraíonn siad leibhéal leordhóthanach cosanta sonraí de bhun Alt 45 den RGCS.

Féadfar catagóirí teoranta sonraí pearsanta a bhailímid uait a aistriú chuig Stáit Aontaithe Mheiriceá agus iad a stóráil ann freisin, ar dlínse í nach n-aithníonn an Coimisiún Eorpach leibhéal coibhéiseach cosanta a sholáthar do shonraí pearsanta mar a chuirtear ar fáil san Aontas Eorpach. I gcúinsí den sórt sin, cinnteoimid go bhfuil cosaintí cuí i bhfeidhm chun aistriú do shonraí pearsanta lasmuigh den EEA a chosaint, eadhon trí chonradh a dhéanamh a rialaíonn an t-aistriú ina bhfuil na ‘clásail chaighdeánacha conarthacha’ ceadaithe chun na críche sin ag an gCoimisiún Eorpach maidir le hAlt 46 den RGCS.

Tá tuilleadh sonraí ar na bearta atá déanta againn ina leith seo ar fáil ónár nOifigeach Cosanta Sonraí, ag baint úsáid as na sonraí teagmhála atá léirithe thíos.

Coimeád

Coinneoimid do shonraí pearsanta ar feadh ré an Tionscadail agus ar feadh cibé tréimhse ama tar éis don Tionscadal críochnú is gá chun ár n-oibleagáidí faoin dlí infheidhme a chomhlíonadh agus, más ábhartha, chun déileáil le haon éileamh nó díospóid a d’fhéadfadh teach chun cinn maidir leis an Tionscadal lena n-áirítear go dtí go gcríochnófar éadáil na talún agus na réadmhaoin ábhartha ar fad de bhun an Achta Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001.

Mar sin féin, i gcás nach gá sonraí pearsanta a choinneáil ar feadh ré an Tionscadail, mar shampla, i gcás taifeadtaí teachtaireachtaí teileafóin agus formhór na faisnéise athbhreithnithe meáin, scriosfar faisnéis den sórt sin a luaithe nach mbeidh gá léi a thuilleadh.

Slándáil Do Chuid Faisnéis

Tá bearta slándála teicniúla agus eagraíochtúil cuí glactha ag TII chun do chuid faisnéise a chosaint ó rochtain neamhúdaraithe agus ó phróiseáil neamhdhleathach, ó chaillteanas de thaisme, ó scrios nó ó dhamáiste. Cinnteoimid freisin go gceanglófar ar ár ngníomhairí nó ar ár soláthraithe seirbhíse tríú páirtí a phróiseálainn do shonraí, do shonraí a choinneáil sábháilte agus slán.

Do Chuid Chearta

Tá na cearta seo a leanas agat, i gcúinsí áirithe, maidir le do shonraí pearsanta:

 • An cheart rochtain a fháil ar na sonraí – Tá sé de cheart agat cóip a iarraidh de na sonraí pearsanta atá á gcoinneáil againn fút, mar aon le faisnéis eile faoinár bpróiseáil ar na sonraí pearsanta sin.
 • An cheart chun ceartúcháin – Tá sé de cheart agat a iarraidh go gceartófaí aon sonraí míchruinn a choinnítear fút, nó má tá faisnéis neamhiomlán againn féadfaidh tú a iarraidh go ndéanfaimid an fhaisnéis a nuashonrú ionas go mbeidh sé iomlán.
 • An cheart chun scriosta – Tá sé de cheart agat iarraidh orainn sonraí pearsanta atá againn fút a scriosadh. Uaireanta tugtar an ceart chun dearmad a dhéanamh air seo.
 • An cheart chun próiseáil a shrianadh nó agóid a dhéanamh i gcoinne próiseála – Tá sé de cheart agat a iarraidh nach ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil a thuilleadh chun críocha ar leith, nó agóid a dhéanamh i gcoinne ár bpróiseáil ar do shonraí pearsanta chun críocha ar leith.
 • An cheart ar iniomparthacht sonraí – Tá sé de cheart agat iarraidh orainn cóip de do chuid sonraí pearsanta a sholáthar duit, nó ar thríú páirtí, i bhformáid struchtúrtha atá inléite ag meaisín.

Nuair a phróiseálaimid sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú dúinn bunaithe ar do chead, tá sé de cheart agat do chead a tharraingt amach am ar bith, gan cur isteach ar dhlíthiúlacht aon phróiseáil sular tarraingíodh siar ceada.

Chun aon cheann de na cearta atá leagtha amach thuas a fheidhmiú, déan teagmháil i scríbhinn lenár nOifigeach Cosanta Sonraí ag A. O’Shaughnessy, Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Claith 8, D08 DK10 nó ar an bhfón nó ar seoladh ríomhphoist ar: Tel: +353 1 646 3600, Seoladh Ríomhphoist: dataprotection@tii.ie

Tabharfaimid freagra ar d’iarratas laistigh de mhí amháin. Féadfar síneadh dhá mhí eile a chur leis an tréimshe sin i gcás inar gá, castacht agus líon na n-iarratas á gcur san áireamh. Cuirfimid aon síneadh den sórt sin in iúl duit laistigh de mhí amhaín ó d’iarratas.

Déan dteagmháil linn

If you have any questions about this Data Protection Notice or our use of your personal data, please contact our Data Protection Officer: A. O’Shaughnessy, Transport Infrastructure Ireland, Parkgate Business Centre, Parkgate Street, Dublin 8, D08 DK10, Tel: +353 1 646 3600, Email: dataprotection@tii.ie

Má tá aon cheist agat faoin bhFógra Cosanta Sonraí seo nó faoin úsáid a bhainimid as do chuid shonraí pearsanta, déan teagmháil lenár nOifigeach Cosanta Sonraí le do thoil: A. O’Shaughnessy, Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Claith 8, D08 DK10, Tel: +353 1 646 3600, Seoladh ríomhphoist: info@metrolink.ie

Gearáin

Chun gearán a dhéanamh nó aon imní a ardú faoin gcaoi a n-úsáidimid do chuid faisnéise pearsanta, déan teagmháil linn ar dtús agus déanfaimid iarracht an cheist a réiteach chomh luath agus is féidir.

Má tá tú míshásta leis an mbealach ar úsáideamar do chuid faisnéise nó ar thugamar aghaidh ar do chearta, tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí. Chun tuilleadh sonraí a fháil, féach, le do thoil, ar an suíomh gréasáin an Choimisiún um Chosaint Sonraí.

Athruithe ar an bhFógra Cosanta Sonraí seo

Coimeádaimid an ceart chun an Fógra Cosanta Sonraí seo a athrú ó am go ham dár rogha féin amháin. Má dhéanaimid aon athruithe, déanfaimid an dáta “Nuashonraithe Deiridh” a nuashonrú thíos. Déan athbhreithniú ar an bhFógra Cosanta Sonraí seo go tréimhsiúil le haghaidh nuashonruithe.

 

Nuashonraithe Deiridh: 15 Márta 2024