Consultations

Próiseas Ordú Iarnróid 2022

Próiseas Ordú Iarnróid 2022

Is féidir amharc ar an dréacht-Ordú Iarnróid agus ar an gcáipéisíocht a ghabhann leis an iarratas ag: https://www.MetroLinkro.ie

Iarratas ón Údarás um Bóithre Náisiúnta (a fheidhmíonn mar Bhonneagar Iompair Éireann) ar an Ordú Iarnróid (Metrolink – Inbhear go Charlemont trí Aerfort Bhaile Átha Cliath) [2022].

I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó le hAlt 37 den Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001 (arna leasú agus arna ionadú), beidh feidhm ag an Údarás um Bóithre Náisiúnta (ag feidhmiú mar Bhonneagar Iompair Éireann) (“an tAcht”) ar an 30 Meán Fómhair 2022 nó dá éis chuig an mBord Pleanála ar Ordú Iarnróid don Iarnróid (Metrolink – Inbhear go dtí Charlemont trí Aerfort Bhaile Átha Cliath) [2022] de bhun forálacha an Achta sin .

Údarófar leis an Ordú Iarnróid, má dheonaítear é, don Údarás um Bóithre Náisiúnta (a oibríonn mar Bhonneagar Iompar Éireann) oibreacha iarnróid a dhéanamh agus na hoibreacha go léir is gá chun tógáil, oibriú, cothabháil agus feabhsú iarnróid arna ainmniú mar mheitreo a chumasú lena n-áirítear, i measc rudaí eile, tógáil iarnród agus meitreo leithscartha go hiomlán agus uathoibrithe den chuid is mó faoi thalamh thart ar 18.8km ar fad le 16 stáisiún ag rith ó thuaidh de Shoird ag Inbhear trí Sord, Aerfort Bhaile Átha Cliath, Baile Munna, Glas Naíon, agus Lár na Cathrach go dtí Charlemont i ndeisceart lár na cathrach Bhaile Átha Cliath.

Beidh na hoibreacha comhdhéanta go ginearálta ach níl siad teoranta do thógáil Iarnróid thart ar 18.8km ar fad atá faoin talamh den chuid is mó. Áiríonn sé cuid 9.4km de thollán tollta singil a ritheann faoi Lár na Cathrach Bhaile Átha Cliath a ritheann ó Charlemont go Stáisiún na Coille Thuaidh agus cuid 2.3km de thollán tollta singil a ritheann faoi Aerfort Bhaile Átha Cliath. I measc na gcodanna tolláin tá saoráidí rochtana idirghabhála le haghaidh seirbhísí éigeandála ag Aerfort Bhaile Átha Cliath, Páirc Choláiste Ailbhe agus díreach ó dheas de Stáisiún Charlemont, cuirfear struchtúir Thairseach an Tolláin ar fáil sa Choill Thuaidh, i mBaile an Dairdisigh agus in Aerfort Bhaile Átha Cliath. Ó thuaidh ó Aerfort Bhaile Átha Cliath tiocfaidh an t-iarnróid amach as an tollán agus rithfidh sé ag leibhéal an dromchla agus i struchtúir ghearrtha agus chlúdaigh go Stáisiún an Inbhir. Áireofar créfoirt, úsáid struchtúir ghearrtha agus chlúdaigh coinnithe, codanna ardaithe chomh maith le hoibreacha draenála agus cóiríochta ilghnéitheacha i gcodanna reatha dromchla agus gearrtha agus clúdaigh. Tógfar droichead nua 99m thar an M50 agus Tarbhealach ilréise 261m ar fhad thar an Abhainn Ghabhra agus Abhainn an Bharda.

Beidh 16 stáisiún san iomlán ann, lena n-áirítear 11 stáisiún faoi thalamh ag Aerfort Bhaile Átha Cliath, An Choill Thuaidh, Baile Munna, Ascaill Uí Choileáin, Páirc Uí Ghríofa, Glas Naíon, an Mater, Sráid Uí Chonaill, Sráid na Teamhrach, Faiche Stiabhna agus Charlemont’; 4 stáisiún gearrtha coinnithe ag Baile na Mara, Baile Shoird, Baile an Fhoraistéaraigh agus Baile an Dairdisigh agus 1 ag stáisiún grád san Inbhear. Soláthrófar spás páirceála agus taistil ilstóir 3000 gar do Mhótarbhealach an M1 ag Stáisiún an Inbhir, tá iosta cothabhála suite in aice le Stáisiún Bhaile an Dairdisigh ina mbeidh na háiseanna go léir a theastaíonn chun an MetroLink agus ar a rothstoc agus ar an Lárionad Rialaithe Oibriúcháin cothabháil a dhéanamh agus a oibriú.

Áireoidh na hoibreacha freisin comharthaíocht iarnróid, córais cheannasaíochta, rialaithe agus cumarsáide; soláthar fostáisiún leictreacha; bunú comhdhúile sealadach tógála; bunú bainistíochta tráchta sealadach agus atreoraithe bóithre; bealaí rochtana nua agus leasaithe agus feabhsúcháin ar acomhail bóithre; atreorú na bhfóntas atá ann cheana; bonneagar draenála nua a sholáthar; soláthar bearta maolaithe comhshaoil; agus modhnaithe bonneagair eile chun an tionscadal iomlán a éascú.

Áiríonn an tOrdú Iarnróid, má dheonaítear é, cumhachtaí freisin don Údarás um Bóithre Náisiúnta (a oibríonn mar Bhonneagar Iompair Éireann) talamh nó cearta a fháil go héigeantach i dtalamh, faoi thalamh nó os a chionn nó ar aon fhoshraith talún a shonraítear san ordú; chun talamh a shonraítear san ordú a fháil agus a áitiú go sealadach; chun éasúintí agus cearta eile ar thalamh a shonraítear san ordú a fháil; cearta poiblí agus/nó príobháideacha lena n-áirítear cearta slí atá sonraithe san ordú a mhúchadh; agus forálann sé do chearta eile ar thalamh.

Tá na hoibreacha iarnróid atá beartaithe a chumhdaítear leis an Ordú Iarnróid beartaithe faoi réir nós imeachta measúnaithe tionchair timpeallachta de bhun an Achta agus cuirfear isteach Ráiteas Tionchair Natura freisin.

Cinntí féideartha ar an Ordú Iarnróid oscailte don Bhord Pleanála

Tar éis breithniú a dhéanamh ar an iarratas ar Ordú Iarnróid tá roinnt roghanna cinnidh ar fáil don Bhord Pleanála:

 • Féadfar an tOrdú Iarnróid a cheadú agus a dhéanamh;
 • Féadfar an tOrdú Iarnróid a dhiúltú; nó
 • Féadfar an tOrdú Iarnróid a cheadú agus a dhéanamh faoi réir cibé coinníollacha, modhnaithe, srianta agus ceanglais (agus ar cibé téarmaí eile) is cuí leis an mBord Pleanála agus a shonróidh sé san ordú.

Áireofar na nithe seo a leanas sna doiciméid tacaíochta a ghabhann leis an iarratas ar Ordú Iarnróid:

 1. Dréacht den Ordú Iarnróid beartaithe, dar teideal “Ordú Iarnróid (Metrolink-Inbhear go Charlemont trí Aerfort Bhaile Átha Cliath) [2022]”
 2. Plean de na hoibreacha iarnróid atá beartaithe agus na riachtanais talún le haghaidh na n-oibreacha iarnróid;
 3. Leabhar tagartha don phlean, ag cur in iúl céannacht úinéirí agus áititheoirí na dtailte a bhfuil tuairisc orthu sa phlean;
 4. Tuarascáil ar Mheasúnú Tionchair Timpeallachta (TMTT), a sholáthraíonn anailís agus measúnú córasach ar éifeachtaí suntasacha tionscadail bheartaithe ar an gcomhshaol glactha;
 5. Ráiteas Tionchair Natura

Iniúchadh ar an dréacht-Ordú Iarnróid agus ar na doiciméid a ghabhann leis

Féadfar cóip den dréacht-Ordú Iarnróid agus den doiciméadacht a ghabhann leis an iarratas a iniúchadh saor in aisce le linn gnáthuaireanta oifige nó oscailte ón 7 Deireadh Fómhair 2022 go dtí an 25 Samhain 2022 ag:

 1. Oifigí An Bhoird Pleanála offices ag 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 V902;
 2. Oifigí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag Oifigí na Cathrach, Cé an Adhmaid, Baile Átha Cliath 8, D08 RF3F;
 3. Oifigí Chomhairle Contae Fhine Gall ag Halla an Chontae, An Phríomshráid, Sord, Contae Bhaile Átha Cliath K67 X8Y2;
 4. Oifigí Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) ag Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Claith 8, D08 DK10;
 5. Oifigí an tÚdarás Naisiúnta Iompair (ÚNI) ag at Dún Scéine, Lána Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, D02 WT20 (9.15rn – 4in de Luain go hAoine)

Is féidir an dréacht-Ordú Iarnróid agus na doiciméid a ghabhann leis an iarratas a fheiceáil ar: https://www.metrolinkro.ie ó 29 Meán Fómhair 2022.

Doiciméadúcháin a Cheannach

Féadfar cóipeanna nó sleachta as na doiciméid a ghabhann leis an iarratas ar an Ordú Iarnróid a cheannach ar tháille a íoc nach mó ná an costas réasúnach a bhaineann leis an gcóip sin a dhéanamh nó le sliocht as:

 • Bonneagar Iompair Éireann, (BIÉ), Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Claith 8, D08 DK10, Éire

Féadfar iarratais cheannaigh den sórt sin a sheoladh chuig Bonneagar Iompair Éireann, Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Claith 8, D08 DK10 nó ar info@metrolink.ie nó trí ghlaoch a chur ar 1800 333 777.

Aighneachtaí Scríofa

Is é an Bord Pleanála an t-údarás inniúil atá freagrach as an gcinneadh an ndeonófar nó nach ndeonófar an t-ordú, ónar féidir faisnéis ábhartha a fháil agus ónar féidir tuairimí nó ceisteanna a chur isteach. Breithneoidh an Bord Pleanála aon aighneachtaí ó aon daoine, a dhéanfar i scríbhinn ón 7 Deireadh Fómhair 2022 go dtí 5.30in ar an 25 Samhain 2022 agus beidh táille €50 ag gabháil leo i ndáil leis an dréacht-Ordú Iarnróid, nó i ndáil leis na héifeachtaí dóchúla ar an gcomhshaol agus ar an tionchar suntasach dóchúil a bheidh ag na hoibreacha iarnróid atá beartaithe sa limistéar lena mbaineann le Láithreáin Eorpacha, más ann dóibh. Níl an táille seo iníoctha ag comhlachtaí forordaithe áirithe nó ag daoine a bhféadfar a gcuid tailte a fháil faoin dréacht-Ordú Iarnróid.

Ní mór aighneachtaí a chur isteach tráth nach déanaí ná 5.30in ar an 25 Samhain 2022 agus ní mór iad a sheoladh chuig an mBord Pleanála, 64 Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 V902 agus marcáilte “Ordú Iarnróid (Metrolink-Inbhear go Charlemont trí Aerfort Bhaile Átha Cliath) 2022”. Is féidir aighneachtaí a chur faoi shuíomh gréasáin an Bhoird Pleanála freisin ag an seoladh seo a leanas: https://www.pleanala.ie/en-ie/observations

Éisteacht Ó Bhéal

Féadfaidh an Bord Pleanála, dá lánrogha féin, éisteacht ó bhéal a thionól maidir leis an iarratas ar Ordú Iarnróid, faoi alt 42 den Acht.

Athbhreithniú Breithiúnach

Féadfaidh duine bailíocht chinneadh an Bhoird Pleanála a cheistiú trí iarratas ar athbhreithniú breithiúnach de réir alt 47 agus 47A den Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001 (arna leasú agus arna ionadú) agus faoi Ordú 84 de na Rialacha na nUaschúirteanna, 1986 (arna leasú) (S.I. Uimh. 15 de 1986 arna leasú) agus is féidir teacht ar fhaisnéis phraiticiúil faoin meicníocht athbhreithnithe faoin gceannteideal ‘Fógraí Dlí’ – ‘Fógra Athbhreithnithe Bhreithiúnaigh’ ar shuíomh gréasáin an Bhoird www.pleanala.ie nó ar an suíomh gréasáin um Fhaisnéis do Shaoránaigh www.citizeninformation.ie.

Sínithe: Edel McCormack Rúnaí don Údarás

An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta (ag feidhmiú mar Bhonneagar Iompair Éireann), Bonneagar Iompair Éireann, Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8, D08 DK10, Éire

16 Meán Fómhair 2022

Tá tuilleadh eolais le fáil ar:

Teileafón: 1800 333 777

Ar poist: MetroLink, Bonneagar Iompair Éireann, Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Claith 8, D08 DK10.

Ríomhphost: info@metrolink.ie Suíomh gréasáin: www.metrolinkro.ie

Fógraí Nuachtáin

An 17 Meán Fómhair 2022

Foilsíodh fógra nuachtáin a bhain leis an Iarratas ar an Ordú Iarnróid i nuachtán an Irish Independent agus an Irish Times Dé Sathairn, an 17 Meán Fómhair 2022. 

An 25 Samhain 2022

Foilsíodh fógra nuachtáin a bhain le síneadh a chur leis an Tréimhse Chomhairliúcháin / an Spriocdháta Aighneachta go dtí an 16 Eanáir 2023 i nuachtán an Irish Times Dé hAoine, an 25 Samhain 2023.